RomaniaRUSSIAUKAUSTRIA German Austria English English Russia Russia Bulgaria Bulgaria
   
 

Инсталации за предварително
пречистване

 

Изцяло биологични
пречиствателни инсталации

 

Снабдяване с питейна вода

 

Места за миене на камиони за
превоз на животни

   
 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ И ОТПАДЪЦИ

Цели на пречистването на отпадъчните води

В името на обществения интерес и според изискванията на директивите всички води, вкл. и подпочвените трябва да се поддържат с такава степен на чистота, че

да не застрашават здравето на хора и животни.

подпочвените и изворните води да могат да се използват за питейна вода.

Така формулираните общи изисквания към качеството на водите се конкретизират в ИМИСИОННИТЕ НАРЕДБИ. Там например се уточняват стойностите на CSB, BSB5, ges.N, ges.P, .... като дефиниции за замърсяващи фракции и концентрации на вредни вещества в отпадъчните води.

НЕС-ШНАЙДЕР ГмбХ е превърнала изпълнението на тези изисквания в своя фирмена стратегия, която изпълнява много успешно.

Предизвикателствата пред НЕС-ШНАЙДЕР ГмбХ

Изборът на правилния метод на пречистване е от голямо значение и той представлява оптимално решение, съобразено специално със селективните отпадъчни води на нашите клиенти.

Пречистване на отпадъчни води от НЕС-ШНАЙДЕР ГмбХ

След една инсталация за предварително пречистване всички вещества, оставащи в отпадъчните води под формата на така наречените разтворени вещества, се разграждат чрез биологично пречистване. Достижимата по този начин степен на чистота отговаря на европейските норми за директно вливане в открити водоеми.